Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2015-11-25 13:54:19

Wójt Gminy Stargard Szczeciński działając na podstawie na podstawie art. 190 ust. 1  ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332 tj.) oraz na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego.

 

I. Rodzaj zadania.

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Stargard Szczeciński w miejscowości Barzkowice, Krąpiel, Ulikowo, Sowno oraz Strzyżno.
2. Placówki wsparcia dziennego prowadzone będą w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych.
3. Oferent zobowiązuje się w szczególności do prowadzenia placówek zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
4. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia uczestnikom:

 • pomoc w nauce,
 • opiekę i wychowanie,
 • organizację czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,
 • dożywianie w formie posiłków o wysokiej wartości odżywczej,
 • współpracę z rodzicami/opiekunami dziecka oraz z placówkami oświatowymi.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania wynosi:

-  w roku 2016 wynosi 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych),

-  w roku 2017 wynosi  100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych),

-  w roku 2018 wynosi  100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych).

2. Podane w pkt 1 kwoty mogą ulec zmianie w przypadku gdy Rada Gminy Stargard Szczeciński zmieni w budżecie kwotę przyznanej dotacji. Natomiast w przypadku nie przyznania przez Radę Gminy środków finansowych na realizację zadania rozstrzygnięcie konkursu stanie się bezprzedmiotowe.  

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 poz. 1118 tj.)
2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 tj.)
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania na druku, którego wzór ustalono w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) wraz z określonymi w tym formularzu załącznikami.
4. Realizacja zadań nastąpi w formie wspierania realizacji zadania.
5. Możliwe jest złożenie oferty na prowadzenie placówki wsparcia dziennego tylko dla jednej miejscowości.
6. Możliwe jest finansowanie więcej niż jednej oferty.
7. Możliwe jest zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla każdej miejscowości osobno.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadania muszą być realizowane w okresie od dnia 11.01.2016 roku do dnia 31.12.2018 roku.
2. Warunki realizacji zadania określa umowa.
3. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2018 roku. W przypadku nie przyznania przez Radę Gminy środków finansowych na realizację tego zadania w kolejnym roku budżetowym, umowa ulega rozwiązaniu z początkiem tego okresu. 
4. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
5. Kadra zatrudniona do placówek wsparcia dziennego musi posiadać kwalifikacje zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. Szczegółowe zadania oraz organizację działania placówek wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki.
7. Placówki wsparcia dziennego funkcjonować powinny we wszystkie dni robocze co najmniej przez 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników oraz rodziców/opiekunów. Dopuszcza się przerwę w funkcjonowaniu placówki wsparcia dziennego w okresie wakacyjnym przez 1 miesiąc.
8. Pod opieką jednego wychowawcy nie może przebywać więcej niż 15 dzieci.
9. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny.
10. Pierwszeństwo do przebywania w placówce posiadają dzieci skierowane przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz sąd.
11. Dożywianie dzieci powinno mieć formę warsztatów kulinarnych mających walor edukacyjny – wspólne przygotowanie posiłków ze świeżych produktów o ograniczonej ilości tłuszczów, soli i cukru. Nie dopuszcza się finansowania zakupu takich produktów jak zupki typu instant, napoje słodzone gazowane, kawa, itp.

V. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
2. Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
 • statut,
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 • W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok ubiegły (jeśli podmiot prowadził działalność) lub w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty.

3. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 16.12.2015 r. do godz.1530 (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Oferta na prowadzenie placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych na terenie Gminy Stargard Szczeciński w miejscowości Barzkowice, Krąpiel, Ulikowo, Sowno, oraz Strzyżno”.
4. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Oceny złożonych ofert według kryteriów formalnych oraz merytorycznych dokona Komisja Konkursowa, powołana w oparciu o przepisy art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
2. Przewodniczący Komisji Konkursowej w dniu zakończenia oceny złożonych ofert, lecz nie później niż do dnia 30.12.2015 r. przedstawi Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.
3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Stargard Szczeciński.
4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. Wójt Gminy Stargard Szczeciński zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
6. Do oceny merytorycznej zostaną skierowane oferty które spełnią następujące kryteria formalne:

 • oferta złożona została na właściwym formularzu, w języku polskim;
 • do oferty dołączono wszystkie wymagane załączniki;
 • oferta jest podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;
 • poszczególne strony oferty i załączników są ponumerowane oraz zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.

7. W przypadku oferty, która nie będzie spełniała kryteriów formalnych, Oferent zostanie poinformowany drogą telefoniczną o konieczności uzupełnienia braków w ciągu 3 dni od daty przekazania informacji. W przypadku nieuzupełnienia braków w w/w terminie oferta zostanie odrzucona.
8. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria merytoryczne:

 • zgodność zamierzeń oferenta z polityką gminy na rzecz dzieci i młodzieży – ocena w skali 0 – 5 pkt,
 • ocena czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu ocena w skali 0 -10 pkt,
 • zakres rzeczowy planowanych działań - ocena w skali 0 -30 pkt,
 • ocena możliwości realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem - ocena w skali 0 -10 pkt,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów - ocena w skali 0 -20 pkt,
 • ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań będących przedmiotem oferty – ocena w skali 0 -10 pkt,
 • uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy – ocena w skali 0 – 10 pkt,
 • ocena sprawozdania merytorycznego i finansowego za ubiegły okres – ocena w skali 0 – 5 pkt.

 9. Minimalna ilość punktów, która kwalifikuje ofertę do udzielenia dotacji wynosi 70 pkt.

VII. Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju.

1. W 2014 oraz w 2015 roku na tego typu zadania (prowadzenie świetlic środowiskowych w pięciu miejscowościach) gmina przekazała kwotę 100 000,00 zł (100 000,00 zł w każdym roku).
2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina.stargard.pl,
 • Na stronie internetowej Gminy Stargard Szczeciński: www.gmina.stargard.pl
 • Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

 

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

 

WZÓR OFERTY pdf

WZÓR OFERTY word

ZARZĄDZENIE

 

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Czerwiec 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Licznik odwiedzin

4720816