Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu

2016-03-04 14:22:27

Wójt Gminy Stargard działając na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 748) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2016 roku.

 

I. Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć kluby sportowe o których mowa w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 176).

2. Dotację celową z budżetu Gminy Stargard może otrzymać klub sportowy działający na terenie Gminy Stargard, nie działający w celu osiągnięcia zysku.

3. Dotacja o której mowa może być przeznaczona w szczególności na :

a) realizację programów szkolenia sportowego;

b) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia i zawodów sportowych, odzieży i obuwia sportowego;

c) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

d) koszty pośrednie do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

5. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany harmonogram i kosztorysu realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia opublikowania rozstrzygnięcia konkursu.

II. Termin i warunki realizacji zadania

1. Tryb przekazywania dotacji:

termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.

2. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:

a) klub w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Gminę Stargard,

b) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Stargard z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych gminy Stargard oraz Uchwała Nr XIV/97/16 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard

c) realizacja zadania nastąpi do 31 grudnia 2016 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

III. Wysokość środków publicznych:

1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadań własnych Gminy Stargard w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 r. wynosi 185.000,00 zł.

2. Kwota wsparcia może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Stargard na 2016 rok w części przeznaczonej na realizację ww. zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

3. Podaje się do wiadomości, że w roku 2015 udzielono dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu udzielono dotacji w kwocie 185.000,00 zł.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie określonym w ogłoszeniu pisemnej oferty na realizację zadania. Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2016 r., do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard. Ofertę można również przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

2. Ofertę należy składać zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XIV/97/16 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard.

3. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia nazwiska oraz formuły „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu na każdej stronie dokumentu).

4. Do oferty należy załączyć:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

b) sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres do momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.

c) oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych oraz innych

podmiotów.

d) aktualny terminarz rozgrywek – zawodów sportowych – startów.

e) oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.

f) kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.

g) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).

 

V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Kryteria wyboru oferty:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną przez wnioskodawcę kalkulację kosztów oraz zaangażowanie środków własnych wnioskodawcy;

c) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;

d) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą;

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie

2. Wyboru oferty dokonuje Komisja Konkursowa ds. oceny ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2016 roku powołanej w trybie zarządzenia przez Wójta Gminy Stargard. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

3. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stargard oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej - pod adresem www.bip.gmina.stargard.pl (w zakładce ogłoszenia - „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu”) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Stargard: www.gmina.stargard.pl

4. Termin wyboru oferty: 31 marca 2016 r.

5. Warunki realizacji zadania publicznego.

a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego Zarządzeniem Wójta w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Stargard w 2016 roku.

b) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard.

ZARZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WNIOSEK. word

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WNIOSEK. pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 - SPRAWOZDANIE word

ZAŁĄCZNIK NR 2 - SPRAWOZDANIE pdf

 

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Czerwiec 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Licznik odwiedzin

4720862