Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r.

2018-04-09 14:20:19

WÓJT GMINY STARGARD

informuje o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

I. Podmioty uprawnione:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których  mowa w § 1 ust. 4 załącznika do uchwały Nr XIX/133/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie zasad udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego.

II. Rodzaj zadania:

Dotacja zostanie udzielona na następujące zadania:

 1. utrzymanie gotowości ratowniczej;
 2. prowadzenie działań ratowniczych;
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
 4. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
 5. prowadzenie dokumentacji wypadków.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Dotacja zostanie udzielona z pominięciem otwartego konkursu, na skutek złożonej oferty, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 570).
 2. Oferta powinna zawierać, w szczególności:
 • zakres rzeczowy zadania publicznego;
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 • szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;
 • informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych z innych źródeł.
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

3.  Realizacja zadania przewidzian a jest w terminie od dnia zawarcia umowy dotacyjnejw okresie nie dłuższym niż 90 dni.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018r.

 1. Na realizację zadania w 2018 r. przeznaczono kwotę w wysokości 10 000,00 zł.
 2. Złożenie oferty na realizację zadania publicznego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji celowej we wnioskowanej wysokości.

V. Termin i warunki składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 570).
 2. Do oferty powinny być załączone niżej wymienione załączniki:
 • potwierdzenie uprawnień podmiotu do wykonania ratownictwa wodnego, tj. posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 • wykaz posiadanego sprzętu pływającego i ratowniczego do wykonania zadania w zakresie ratownictwa,
 • załączony wykaz ratowników wodnych wraz z kserokopiami ich kwalifikacji.

        3. Oferty z dopiskiem „Oferta realizacji zadania – bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie gminy Stargard” należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Stargard

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard

      lub złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard (pokój nr 215, II piętro) w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30.

    4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadania Wójt Gminy Stargard:

 1. dokonuje oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób je realizujących;
 4. ocenia czy zadanie spełnia wymogi określone uchwałą;
 5. uwzględnia zakres terytorialny realizacji zadania;
 6. uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych i środków z innych źródeł na realizację zadania;
 7. uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków podmiotu uprawnionego.

VII.  Udzielenie dotacji:

Przyznanie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy.

 

OGŁOSZENIE

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Marzec 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin

3485189