Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2018-05-30 15:30:59

Wójt Gminy Stargard ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Stargard w 2018 roku. 

1. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Stargard dla kobiet oraz mężczyzn.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie posiada środki własne zaplanowane w budżecie rocznym na 2018 rok, na zapłatę za schronienie osób bezdomnych z Gminy Stargard.

2. Termin realizacji zadania: od 01 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

3. Miejsce realizacji zadania: odległość nie większa niż 70 km od Gminy Stargard.

4. Termin składania ofert: – Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2018 r., do godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard. Ofertę można również przesłać pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard. Oferty powinny być oznakowane następująco: „Oferta na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2018.” – Oferty składane po terminie określonym w warunkach konkursu nie będą przyjmowane.

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1) oferty będą sprawdzane pod względem formalnym /komplet dokumentów/, prawidłowość sporządzenia. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane,

2) rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs: ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, · ocenia proponowaną jakość wykonania usługi,

3) komisja dokona wyboru oferty także na podstawie następujących kryteriów:

– dogodność dojazdu, odległość nie większa niż 70 km od Gminy Stargard,

– merytorycznej wartości oferty, efektów i doświadczeń dotychczasowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami,

– merytorycznego przygotowania do realizacji zadań, dotychczasowe doświadczenie Oferenta w realizacji zadania,

4) otwarcie ofert nastąpi 21 czerwca 2018 r. o godz. 09:30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie,

5) wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji będą podane do publicznej wiadomości.

6) podmiot zlecający zadanie zawrze umowę z wybranym Oferentem.

7. Podmioty uprawnione: Podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Przedmiot działania

a) zapewnienie schronienia osobom bezdomnym,

b) zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie,

c) zapewnienie niezbędnej odzieży.

9. Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

3) informację o posiadanych zasobach rzeczowych

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

5) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

10. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) oferta na obowiązującym druku będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 poz. 1300)

2) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

3) wyciąg z rejestru sądowego, aktualny statut oraz zgodny z treścią statutu dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania podmiotu,

4) zobowiązanie, że Oferent nie powierzy wykonania niniejszego zadania osobom trzecim,

5) oświadczenie na temat możliwości realizacji zadania – lokal, telefon, fax itp. aktualnie posiadane zasoby konieczne do realizacji zadania.

Wszystkie powyższe dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

11. Przygotowanie oraz składanie ofert:

1) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

2) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.).

 

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Zarządzenie

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Listopad 2018  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Licznik odwiedzin

3335654