Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

2019-02-15 13:05:30

OGŁOSZENIE

o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2019 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.) oraz z Uchwałą Nr III/32/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.”

Wójt Gminy Stargard ogłasza nabór oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowej, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem

na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2019 roku.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
 

Zadania komisji konkursowej:

a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,

b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

c) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.
 

W przypadku gdy:

a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej, lub

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub

c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 22 lutego 2019 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  word.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA pdf

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Sierpień 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Licznik odwiedzin

3686577