OTWARTY KONKURS OFERT

2020-12-15 15:30:39

OTWARTY KONKURS OFERT

WÓJT GMINY STARGARD OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

I      Konkurs jest ogłoszony na podstawie:

1)    art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821),

2)    art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),

3)    Uchwały nr XXI/202/20 Rady Gminy Stargard z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.”

 

II     Rodzaj zadań

 1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Stargard w miejscowościach:
 1. Krąpiel w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,
 2. Małkocin w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,
 3. Grabowo w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,
 4. Poczernin w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,
 5. Ulikowo w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu.
 1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne na terenie Gminy Stargard w miejscowościach:
 1. Żarowo w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,
 2. Strzyżno w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,
 3. Trzebiatów w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,
 4. Koszewo w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,
 5. Golina w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,
 6. Lipnik w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu,
 7. Rogowo w wymiarze co najmniej 2 dni w tygodniu
 1. Placówki wsparcia dziennego funkcjonować powinny przez 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników oraz rodziców/opiekunów. Dopuszcza się przerwę w funkcjonowaniu placówki wsparcia dziennego w okresie wakacyjnym przez 1 miesiąc.
 2. Oferent zobowiązuje się w szczególności do prowadzenia placówek zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
 3. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia uczestnikom:
 1. opiekę i wychowanie,
 2. pomoc w nauce,
 3. organizację czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,
 4. dożywianie w miarę możliwości,
 5. współpracę z rodzicami/opiekunami dziecka oraz z placówkami oświatowymi.
 1. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej zapewnia uczestnikom:
 1. działania animacyjne i socjoterapeutyczne,
 2. organizację czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,
 3. opiekę i wychowanie,
 4. dożywianie w miarę możliwości,
 5. współpracę z rodzicami/opiekunami dziecka oraz z placówkami oświatowymi.

 

III    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w roku 2021 wynosi:
 1. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej wynosi 63 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100),
 2. na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej wynosi 77 000, 00zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

IV    Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057).
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania na druku, którego wzór ustalono w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 205). Niedopuszczalna jest zmiana wzoru oferty.
 4. Realizacja zadań nastąpi w formie wspierania realizacji zadania.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadań umowy z zachowaniem formy pisemnej.
 6. Środki finansowe otrzymane w formie dotacji wykorzystane zostaną zgodnie z celem na jaki je uzyskano i na warunkach określonych w umowie.
 7. W ramach dotacji będą pokrywane jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 8. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości do 10% wartości pozycji.

 

V     Terminy i warunki realizacji zadań

    1. Zadania realizowane będą  w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.
    2. W przypadku zawieszania działalności w placówkach wsparcia dziennego, w związku ze stanem epidemii związanym z występowaniem wirusa SARS-CoV-2, praca z dziećmi i ich rodzicami może być prowadzona w formie zdalnej.
    3. Zadania powinny być realizowane zgodnie z zaleceniami sanitarnymi związanymi z sytuacją epidemiologiczną.
    4. Warunki realizacji zadań określa umowa.
    5. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2021 roku.
    6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 205).
    7. Kadra zatrudniona do placówek wsparcia dziennego musi posiadać kwalifikacje zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
    8. Szczegółowe zadania oraz organizację działania placówek wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki.
    9. Pod opieką jednego wychowawcy nie może przebywać więcej niż 15 dzieci.
    10. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny.
    11. Pierwszeństwo do przebywania w placówce posiadają dzieci skierowane przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz sąd.

VI    Termin i miejsce składania ofert

    1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
    2. Oferty o których mowa w pkt. 1 należy składać/przesłać/ w jednym egzemplarzu w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2021 r. do godz.1530, (w przypadku przesłania oferty decyduje data wpływu do urzędu). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Oferta na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i w formie pracy podwórkowej na terenie Gminy Stargard”.
    3. Oferty sporządzone niezgodnie z ogłoszeniem i obowiązującymi przepisami oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Oceny złożonych ofert według kryteriów formalnych oraz merytorycznych dokona Komisja Konkursowa, powołana w oparciu o przepisy art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 2. Przewodniczący Komisji Konkursowej w dniu zakończenia oceny złożonych ofert przedstawi Wójtowi Gminy Stargard protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Stargard.
 4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 5. Wójt Gminy Stargard zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 6. Do oceny merytorycznej zostaną skierowane oferty które spełnią następujące kryteria formalne:
 • oferta złożona została na właściwym formularzu, w języku polskim;
 • oferta jest podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 1. W przypadku oferty, która nie będzie spełniała kryteriów formalnych, Oferent zostanie poinformowany drogą telefoniczną o konieczności uzupełnienia braków w ciągu 3 dni od daty przekazania informacji. W przypadku nieuzupełnienia braków w w/w terminie oferta zostanie odrzucona.
 2. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria merytoryczne:
  1. Merytoryczna zgodność oferty ze statutem lub innym dokumentem stwierdzającym zakres działalności podmiotu uprawnionego – ocena w skali 0 – 5 pkt,
  2. Zgodność merytoryczna oferty z zadaniami wyszczególnionymi w ogłoszeniu o konkursie - ocena w skali 0 -10 pkt,
  3. Zakres rzeczowy planowanych działań - ocena w skali 0 -30 pkt,
  4. Efektywność zadania (ilość mieszkańców objętych ofertą) - ocena w skali 0 -5 pkt,
  5. Realność wykonania zadania, posiadanie przez oferenta niezbędnych di realizacji zadania zasobów kadrowych i rzeczowych - ocena w skali 0 -20 pkt,
  6. Wysokość wkładu własnego oferenta i jego wiarygodność – ocena w skali 0 -20  pkt,
  7. Rzetelność i realność sporządzonego kosztorysu – ocena w skali 0 – 10 pkt,
  8. Rzetelność i realność sporządzonego harmonogramu – ocena w skali 0 – 10 pkt.
  9. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadań publicznych – ocena w skali 0-10 pkt.
 3.  Minimalna ilość punktów, która kwalifikuje ofertę do udzielenia dotacji wynosi 70 pkt.

 

VIII Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju.

 1. W 2020 roku na tego typu zadania - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - Gmina przekazała kwotę 140 000,00 zł.
 2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w:
 1. Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina.stargard.pl,
 2. Na stronie internetowej Gminy Stargard: www.gmina.stargard.pl
 3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stargard.

 

ZARZĄDZENIE Nr 261/20 WÓJTA GMINY STARGARD z dnia 9 grudnia 2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Stargard

 

Oferta realizacji zadania publicznego

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Luty 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Licznik odwiedzin

4557130