Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

2020-12-23 13:19:03

 

 

 

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego

 na terenie Gminy Stargard

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały nr XIXI/202/20 Rady Gminy Stargard z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.”

Wójt Gminy Stargard ogłasza nabór i zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowej, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem

pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Stargard”.


Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:          
a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,    
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,        
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.         

Zadania komisji konkursowej:          
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
c)   proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.      

W przypadku gdy:     
a)  żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej, lub         
b)  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub 
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.       

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 7 stycznia 2020 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

 

      

Wójt Gminy Stargard

   Jerzy Makowski

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA.word

FORMULARZ ZGŁOSZENIA.pdf

 

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Luty 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Licznik odwiedzin

4557096