Komisja konkursowa

2021-03-31 21:56:55

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) oraz z Uchwałą nr XII/112/19 Rady Gminy Stargard z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.”

Wójt Gminy Stargard ogłasza nabór oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowej, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem

na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2021 roku.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,     
 4. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.       
   

Zadania komisji konkursowej:          

 1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,    
 2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
 3. proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.      
   

W przypadku gdy:       

 1. żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej, lub       
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
 3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 07 kwietnia 2021 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

 Formularz komisja 2021 - sport

Formularz komisja 2021 - sport

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Kwiecień 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Licznik odwiedzin

4625453