Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 18 czerwca 2024
Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
pochmurno
20°C

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

Załącznik do zarządzenia Nr 119/24
Wójta Gminy Stargard
z dnia 9 maja 2024 r.

WÓJT  GMINY  STARGARD
informuje o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

I. Podmioty uprawnione:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 714 ze zm.)

II. Rodzaj zadania:

Dotacja zostanie udzielona na następujące zadania:

1) utrzymanie gotowości ratowniczej;

2) prowadzenie działań ratowniczych;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;

4) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;

5) prowadzenie dokumentacji wypadków.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Dotacja zostanie udzielona z pominięciem otwartego konkursu, na skutek złożonej oferty, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

2. Oferta powinna zawierać, w szczególności:

1) zakres rzeczowy zadania publicznego;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego  oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych z innych źródeł.

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

3. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy dotacyjnej w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

IV.          Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2024 r.

1. Na realizację zadania w 2024 r. przeznaczono kwotę w wysokości 10 000,00 zł.

2. Złożenie oferty na realizację zadania publicznego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji celowej we wnioskowanej wysokości.

V.        Termin i warunki składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

2. Do oferty powinny być załączone niżej wymienione załączniki:

a) potwierdzenie uprawnień podmiotu do wykonania ratownictwa wodnego, tj. posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym,

b) wykaz posiadanego sprzętu pływającego i ratowniczego do wykonania zadania w zakresie ratownictwa,

c) wykaz ratowników wodnych wraz z kserokopiami ich kwalifikacji.

3. Oferty z dopiskiem „Oferta realizacji zadania – bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie gminy Stargard” należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

lub złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard (pokój nr 215, II piętro) w terminie do dnia 27 maja 2024 r. do godz. 15:30 (w przypadku przesłania oferty decyduje data wpływu do urzędu).

4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

VI.          Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadania Wójt Gminy Stargard:

1) dokonuje oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizować zadanie publiczne;

4) ocenia czy zadanie spełnia wymogi określone uchwałą;

5) uwzględnia zakres terytorialny realizacji zadania;

6) uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych i środków z innych źródeł na realizację zadania;

7) uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków podmiotu uprawnionego.

8) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VII.          Udzielenie dotacji:

Przyznanie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.