Gmina Stargard
Powróć do: Ogłoszenia

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

Załącznik do zarządzenia Nr 119/24
Wójta Gminy Stargard
z dnia 9 maja 2024 r.

WÓJT  GMINY  STARGARD
informuje o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

I. Podmioty uprawnione:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 714 ze zm.)

II. Rodzaj zadania:

Dotacja zostanie udzielona na następujące zadania:

1) utrzymanie gotowości ratowniczej;

2) prowadzenie działań ratowniczych;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;

4) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;

5) prowadzenie dokumentacji wypadków.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Dotacja zostanie udzielona z pominięciem otwartego konkursu, na skutek złożonej oferty, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

2. Oferta powinna zawierać, w szczególności:

1) zakres rzeczowy zadania publicznego;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego  oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych z innych źródeł.

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

3. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy dotacyjnej w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

IV.          Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2024 r.

1. Na realizację zadania w 2024 r. przeznaczono kwotę w wysokości 10 000,00 zł.

2. Złożenie oferty na realizację zadania publicznego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji celowej we wnioskowanej wysokości.

V.        Termin i warunki składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

2. Do oferty powinny być załączone niżej wymienione załączniki:

a) potwierdzenie uprawnień podmiotu do wykonania ratownictwa wodnego, tj. posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym,

b) wykaz posiadanego sprzętu pływającego i ratowniczego do wykonania zadania w zakresie ratownictwa,

c) wykaz ratowników wodnych wraz z kserokopiami ich kwalifikacji.

3. Oferty z dopiskiem „Oferta realizacji zadania – bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie gminy Stargard” należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

lub złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard (pokój nr 215, II piętro) w terminie do dnia 27 maja 2024 r. do godz. 15:30 (w przypadku przesłania oferty decyduje data wpływu do urzędu).

4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

VI.          Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadania Wójt Gminy Stargard:

1) dokonuje oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizować zadanie publiczne;

4) ocenia czy zadanie spełnia wymogi określone uchwałą;

5) uwzględnia zakres terytorialny realizacji zadania;

6) uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych i środków z innych źródeł na realizację zadania;

7) uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków podmiotu uprawnionego.

8) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VII.          Udzielenie dotacji:

Przyznanie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy.