Witamy w Gminie Stargard

Witam Państwa na stronach internetowych Gminy Stargard i zapraszam do zapoznania się z jej historią, walorami turystyczno - przyrodniczymi i możliwościami rozwoju.
Gmina Stargard położona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Stargard. Jest największą gminą pod względem powierzchni w powiecie stargardzkim, zajmuje obszar ponad 31 tys. ha. W jaj granicach znajduje się 38 miejscowości należących do 30 sołectw.

W granicach gminy znajdują się cenne ze względów krajobrazowych i przyrodniczych obszary, mające znaczenie regionalne, a nawet ponad regionalne. Należą do nich: Rynna Jeziora Miedwie, dolina rzeki Iny, Dolina Krąpieli a także Ozy Kiczarowskie.
Na terenie naszej gminy powołano jeden rezerwat krajobrazowy, jeden użytek ekologiczny oraz 52 pomniki przyrody.

http://gmina.stargard.plGmina Stargard to gmina o bogatych tradycjach rolniczych. Stąd jej powierzchnia w znacznej mierze wykorzystywana jest do produkcji rolnej. Istnieją tu zarówno małe gospodarstwa indywidualne oraz o powierzchni 1000 ha.
Gmina posiada również potencjał ludzki umożliwiający utrzymanie i rozwój produkcji przemysłowej i budownictwa. Korzystne położenie w bliskim sąsiedztwie Szczecina i wokół miasta Stargardu, jak również otwartość władz wobec wszystkich inicjatyw gospodarczych są atutami potwierdzającymi atrakcyjność gminy wobec rosnących oczekiwań potencjalnych inwestorów.
W gminie obowiązuje uchwała o pomocy publicznej dla przedsiębiorstw przewidująca wysokie ulgi podatkowe dla inwestorów.

Mam nadzieję, że tą krótką prezentacją naszej gminy zachęciłem Państwa do jej odwiedzenia.

Jerzy Makowski - Wójt Gminy

Urząd Gminy Stargard


Urząd realizuje zadania rady oraz wójta, a w szczególności:

1) zadania własne gminy;
2) zadania zlecone;
3) zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zadania powierzone);
4) zadania publiczne powierzone gminie w drodze porozumień międzygminnych;
5) zadania publiczne powierzone gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

Pracą urzędu kieruje wójt przy pomocy zastępcy i sekretarza, powierzając im prowadzenie określonych spraw gminy.

 

WÓJT

Jerzy Makowski

Sekretariat

Tel. 91 5613410
sekretariat

ZASTĘPCA WÓJTA

Marek Gardygajło

Sekretariat

Tel. 91 5613410
sekretariat

SEKRETARZ

Jadwiga Michalska

Pokój 213

Tel. 91 5613424
 

SKARBNIK

Bernadeta Opasińska

Pokój nr 209

Tel. 91 5613417
 

 

Wójta w czasie nieobecności spowodowanej urlopem, chorobą, wyjazdem służbowym zastępuje zastępca wójta lub inna osoba wyznaczona przez wójta.

Zastępca wójta, sekretarz i skarbnik wykonują wyznaczone przez wójta zadania zapewniające rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy, kontrolują działalność referatów i jednostek organizacyjnych gminy. Na podstawie upoważnienia wójta mogą wydawać w jego imieniu decyzje, postanowienia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz zaświadczenia i podpisywać bieżącą korespondencję.

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1) reprezentowanie gminy na zewnątrz;
2) kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa;
4) wydawanie przepisów porządkowych w sprawach niecierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu lub zdrowiu obywateli oraz dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego;
5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
6) wydawanie decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnienie pracowników urzędu do wydawania decyzji w swoim imieniu;
7) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Urzędu;
8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

1) nadzór nad pracą podległego kierownika referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy wynikający ze schematu organizacyjnego urzędu. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy stanowi załącznik nr 2.
2) prowadzenie spraw powierzonych przez wójta w jego imieniu. 

Do zakresu zadań sekretarza gminy należy w szczególności:

1) nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz wdrażanie optymalnych zasad organizacji i pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu;
2) nadzór nad pracą podległego referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Społecznych;
3) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;
4) inicjowanie i tworzenie warunków do doskonalenia zawodowego pracowników urzędu;
5) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;
6) wykonywanie zadań urzędnika wyborczego, wynikających z przepisów szczególnych;
7) dekretowanie korespondencji;

Skarbnik wykonuje zadania głównego księgowego budżetu gminy określone w ustawie o finansach publicznych a ponadto:
1) sprawuje nadzór nad pracą podległego referatu Finansowego;
2) prowadzi gospodarkę finansową gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) przygotowuje materiały do projektu budżetu gminy;
4) przygotowuje układ wykonawczy budżetu gminy;
5) zapewnia prawidłowy przebieg wykonania budżetu gminy;
6) dokonuje okresowych analiz i ocen realizacji budżetu gminy i przedkłada je organom gminy;
7) opracowuje procedury kontroli finansowej, przygotowuje projekty przepisów wewnętrznych w tym zakresie;
8) współpracuje z innymi kierownikami w zakresie opracowywania projektów programów gospodarczych gminy, wieloletnich programów inwestycyjnych, planów rozwoju lokalnego;
9) współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, instytucjami rozliczającymi budżet państwa i gminy;
10) przeprowadza kontrole w zakresie gospodarki finansowej;
11) realizuje zadania gminy wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Obsługa Interesantów

Urząd czynny jest w godzinach:
- od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
- w soboty Urząd jest nieczynny.

Wójt, w sprawach skarg i wniosków, przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 15.00 do godziny 16.30.

W przypadku nieobecności wójta przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków wykonuje zastępca wójta lub wyznaczony pracownik.

 

 

REFERAT/SPRAWY

 

STANOWISKO

NR POKOJU

NR

tel. wew.

NR  tel.

bezpośredni
 

SEKRETARIAT

 

 

- udzielanie informacji,
- przyjmowanie dokumentów (podań, wniosków, skarg),
- odbieranie korespondencji,
- archiwum

091 561 34 10
FAX:
091-561 34 11

 

Aleksandra Przybyszewska inspektor

Aleksandra Mocarska podinspektor

Sekretariat

10

91 5613410

-zaopatrzenie

Agnieszka Mazanowska

podinspektor

316

35

91 5613435

RADA GMINY

 

 

Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pierwsze trzy czwartki każdego miesiąca od godz. 14.30 do 15.30 oraz w czwarty poniedziałek każdego miesiąca od godz. 15.00 do 15.30.

Wiesława Kuśnierz
Przewodnicząca

214

12

91 5613412

MECENAS

 

 

- obsługa prawna urzędu
(środy i piątki)

Krzysztof Judek
Radca Prawny

320

52

 

KASA

 

 

Czynna w godzinach :
8.00 - 10.00
10.45 - 14.00

Maria Jolanta Zychał
inspektor

209

18

91 5613418

Referat Organizacyjny,
Spraw Obywatelskich i Społecznych.

 

 

- dowody osobiste,
- meldunki,
- rejestracja poborowych,
 

Magdalena Jabłońska
inspektor

Katarzyna Antoniewicz referent

316

23

91 5613423

- rejestracja działalności gospodarczej,
- obsługa biura Rady Gminy,
- wybory powszechne i referenda,

 

- prace społecznie użyteczne

-zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Ewa Misztela
inspektor

 

Katarzyna Gil podinspektor

214

12,13

91 5613412

 

 

91 5613413

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy (staże, roboty publiczne)
- kadry.

Jadwiga Michalska
Kierownik referatu

212

25

91 5613425

-pozyskiwanie środków pomocowych na potrzeby gminy,
-promocja gminy,
-prowadzenie strony internetowej urzędu,
-współpraca przy tworzeniu Planów Rozwoju Miejscowości, Strategii Rozwoju Gminy,

-współpraca z organizacjami pozarządowymi, KGW, Zespołami Ludowymi,
-promocja ochrony zdrowia.

Anna Troszczyńska
inspektor

 

212

37

91 5613437

- zarządzanie bazą danych,
- obsługa zasilania i systemów alarmowych,
- administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej.

Robert Lange
inspektor

313

22

91 5613422

Obrona cywilna,

Zarzadzanie kryzysowe,

Sport,

OSP

Piotr Wierzchowski
podinspektor

315

14

91 5613414

Referat Finansowy

 

 

Obsługa miejscowości: Golino, Grabowo, Kępino, Lubowo, Poczernin, Skalin, Golczewo, Strumiany, Strachocin, Witkowo, Żarowo, Śułkowo, Koszewo, Koszewko, Krąpiel, Lipnik, Ulikowo, Wierzchląd,

w zakresie:
- naliczania podatku rolnego, leśnego,od nieruchomości, od psów,
- obniżek i ulg podatkowych,
- wydawania zaświadczeń o ilości hektarów przeliczeniowych,
- wydawania zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego,
- wydawania zaświadczeń o spłacie ciężaru rolnego,
- wydawania zaświadczeń o wysokości opłaconych składek KRUS,
- obsługi wyborów do Izb Rolniczych.

Karolina Zabłocka
podinspektor

210

20

91 5613420

Obsługa miejscowości : Barzkowice, Grzędzice, Kiczarowo, Kurcewo, Małkocin, Pęzino, Rogowo, Smogolice, Sowno, Strzyżno, Święte,Trzebiatów, Tychowo, Warchlino,

w zakresie:
- naliczania podatku rolnego, leśnego,od nieruchomości, od psów,
- obniżek i ulg podatkowych,
- wydawania zaświadczeń o ilości hektarów przeliczeniowych,
- wydawania zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego,
- wydawania zaświadczeń o spłacie ciężaru rolnego,
- wydawania zaświadczeń o wysokości opłaconych składek KRUS,
- obsługi wyborów do Izb Rolniczych.

Aleksandra Czerniak
inspektor

210

20

91 5613420

Przyjmowanie wpłat z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych:
- podatek rolny,
- podatek od nieruchomości,
- opłatę skarbową,
- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

Kazimiera Masłowska
inspektor

209

19

91 5613419

Przyjmowanie wpłat z tytułu należności cywilno-prawnych:
- czynsze,
- dzierżawy nieruchomości i gruntów,
- zakup nieruchomości,
oraz opłat związanych z podatkiem od środków transportu.

Magdalena
Stępień
inspektor

Katarzyna Witt  inspektor

209

19

91 5613419

Zastępca skarbnika

Jolanta Szymańska

Kierownik referatu

207

34

91 5613434

- księgowość wewnętrzna,
- wystawianie faktur VAT dla nabywców gminnych towarów i usług,
- windykacja należności cywilno-prawnych.

Bartłomiej
Pozorski
inspektor

208

21

91 5613421

- kontroling wewnętrzny,
- budżet i sprawozdawczość budżetowa.

Anna Wieraszko
inspektor

208

21

91 5613421

- księgowość wewnętrzna,
- fundusz sołecki,
- ewidencja środków trwałych,
- wydatki strukturalne.

Iwona Rokita-Michalak     inspektor

207

  34

91 5613434


- księgowość wewnętrzna.

Ewa Makowiecka
inspektor

207

34

91 5613434

- windykacja należności

Elżbieta Balon

podinspektor

207 34 91 5613434

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

 

 

- prowadzenie i rozliczenie inwestycji prowadzonych przez gminę,
- koordynowanie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Beata Wilk
Kierownik referatu

303

26

91 5613426

- zamówienia publiczne dotyczące inwestycji.

Grzegorz Chełmiński
inspektor

302

27

91 5613427

- gminne zasoby mieszkaniowe,
- nadzór nad gminnymi lokalami użytkowymi,
- obsługa zadań zleconych gminie.

Honorata Kokolus inspektor

Wiesław Szymański podinspektor

 

301

 

27

 

91 5613427

- drogi publiczne,
- znaki drogowe,
- oświetlenie ulic,
- cmentarze komunalne,
- ochrona przeciw pożarowa, usługi kominiarskie.

Krzysztof Bochniak
młodszy referent

 

Julian Wójcik podinspektor

 

301

29

91 5613429

Referat Planowania Przestrzennego

   

- zagospodarowanie przestrzenne

Mirosława Antczak kierownik referatu

317 51 91 5613451

- przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań,
- wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- zaświadczenia o przeznaczeniu terenów gminnych,
- ustalanie nazw miejscowości, placów, ulic, numerów nieruchomości,
- gminne obiekty zabytkowe,
- opinie dotyczące prac geologicznych.

Magdalena Czupryn
podinspektor

318

33

- zagospodarowanie przestrzenne (ustalanie lokalizacji inwestycji, warunków zabudowy)
- opinie dotyczące podziału nieruchomości,
- przygotowanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wartości zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wydawanie opinii dotyczących zgodności zamiaru inwestycyjnego z planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Paweł Kłobus
inspektor

318

33

91 5613433

Referat Gospodarki Nieruchomościami

 

 

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- wydawanie zezwoleń na świadczenie usług z zakresu utrzymania czystości i porządku,
- gospodarka wodna i ściekowa,
- ochrona środowiska,
- gospodarka odpadami,
- ochrona zwierząt i łowiectwo,
- upowszechnianie postępu w rolnictwie (szkolenia rolników)
- ewidencja gospodarstw specjalistycznych.

Dorota Mazur
kierownik refaratu

304

32

91 5613432

- zaświadczenia o posiadaniu, prowadzeniu oraz powierzchni gospodarstw rolnych,
- postępowania administracyjne w sprawie podziału nieruchomości,
- dzierżawa nieruchomości gminnych,
- umowy dzierżawy nieruchomości do celów emerytalnych,
- ewidencja gruntów komunalnych,
- użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości ( aktualizacja opłat)
- spisy rolne,

 

Magda Korzeniewska
inspektor

 

Iwona Zielińska-But podinspektor

310

16

91 5613416

- sprzedaż nieruchomości gminnych,
- prawo pierwokupu,
- projekty opłat planistycznych, adiackich,
- nadzór robót geodezyjno- kartograficznych oraz wycen nieruchomości,
- przygotowanie dokumentacji do urządzenia ksiąg wieczystych,
- wnioski i zaświadczenia o wpis lub wykreślenie z hipoteki,
- organizacja przetargów dotyczących zbywania nieruchomości,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne i inne inwestycje gminne.

- postępowania administracyjne w sprawie podziału nieruchomości,

 

Roman Kinasz
inspektor

 

Mirosława Ciechalska
inspektor

 

Karolina Orzechowska  podinspektor

 

Mariola Hryniewicz podinspektor

310

15

91 5613415


Załatwianie skarg i wniosków

Skargi i wnioski wpływające do urzędu należy składać w sekretariacie. Podlegają one ewidencji w rejestrze skarg i wniosków.
Skarga lub wniosek po zarejestrowaniu w rejestrze, przekazywana jest niezwłocznie właściwemu kierownikowi referatu w celu załatwienia.
W przypadku gdy sprawa należy do właściwości różnych referatów, wójt wyznacza właściwego do jej załatwienia kierownika referatu.
Wyznaczony przez wójta kierownik referatu po uzyskaniu stosownych wyjaśnień przygotowuje projekt odpowiedzi.

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Październik 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Licznik odwiedzin

3772581