Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Stargard zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Część publikowanych plików nie jest dostępna cyfrowo. Dokumenty nie posiadają właściwej struktury nagłówkowej. Filmy nie posiadają napisów i tłumacza dla osób niesłyszących. Brak opcji dla niedowidzących.

b) nieproporcjonalne obciążenie:

Dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy.

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-25

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-03-25

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dane kontaktowe:

Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski
sekretariat@gmina.stargard.pl
tel. 91 5613410
fax. 91 5613411

Postępowanie odwoławcze:

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, www.rpo.gov.pl

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 2019-04-04

Link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: https://achecker.ca/checker/index.php

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres: sekretariat@gmina.stargard.pl faksem na nr 91 5613411, telefonicznie na nr 91 5613411 drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy mieści się na II i III piętrze w budynku przy Rynku Staromiejskim 5. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Grodzkiej i od ul. Mariackiej. Wejście od ul. Grodzkiej posiada pochylnie oraz dostęp do windy umożliwiającą pokonanie schodów przez osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim z parteru na drugie i trzecie piętro. Wejście od ul. Mariackiej nie posiada pochylni oraz windy. W budynku korytarze o szerokości 175 cm. Na drugim piętrze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Przed budynkiem od ul. Grodzkiej i od ul. Mariackiej wyznaczono po jednym miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Stargard. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia. W związku z powyższym osoby niesłyszące i głuchonieme mogą komunikować się poprzez e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl oraz poprzez opiekuna telefonicznie: 91 5613410 W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej:

Obecnie prowadzone jest postępowanie w celu zamówienia wykonania strony internetowej zgodnej z wymogami jakie zostały określone w ustawie.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Czerwiec 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Licznik odwiedzin

4720813