Gmina Stargard

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY STARGARD W ROKU 2024

Ocena 0/5


OGŁOSZENIE

o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2024 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) oraz zgodnie z Uchwałą nr LIII/427/23 Rady Gminy Stargard z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.”,  Wójt Gminy Stargard ogłasza nabór oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2024 roku.


Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b)      nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d)      akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

Zadania komisji konkursowej:
a)      ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,
b)      proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
c)      proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

 

W przypadku gdy:
a)      żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej, lub
b)      wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
c)      wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 29 lutego 2024 r. 

Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej), należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.

 

 

Z-ca Wójta Gminy Stargard

Dorota Mazur

Pliki do pobrania:

Formularz komisja - sport 202pdf.pdf
Format: pdf, 412.92 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności