Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
pochmurno
22°C

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY STARGARD W 2024 ROKU

Ocena 0/5Wójt Gminy Stargard działając na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2023 poz. 2048) oraz uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 748), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2024 roku.


I.  Zasady przyznawania dotacji


1.      W otwartym konkursie mogą uczestniczyć kluby sportowe o których mowa w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2023 poz. 2048).
2.      Dotację celową z budżetu Gminy Stargard może otrzymać klub sportowy działający na terenie Gminy Stargard, nie działający w celu osiągnięcia zysku.
3.      Dotacja o której mowa może być przeznaczona w szczególności na:
a)      realizację programów szkolenia sportowego;
b)      zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia i zawodów sportowych, odzieży i obuwia sportowego;
c)      pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
d)      koszty pośrednie do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem.
4.  Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: zakup artykułów spożywczych.
5.  Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
6.    W przypadku otrzymania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany harmonogram i kosztorysu realizacji zadania w terminie 7 dni od dnia opublikowania rozstrzygnięcia konkursu.


II.  Termin i warunki realizacji zadania


1.      Tryb przekazywania dotacji:
Termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.
2.      Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1)      klub w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Gminę Stargard;
2)      tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa Zarządzenie Nr 210/17 Wójta Gminy Stargard z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych na terenie gminy Stargard oraz Uchwała Nr XIV/97/16 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard;
3)      realizacja zadania nastąpi do dnia 15 grudnia 2024 r. zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie.


III.  Wysokość środków publicznych:

1.      Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadań własnych Gminy Stargard w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2024 r. wynosi 210.000,00 zł.
2.      Kwota wsparcia może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Stargard na 2024 rok w części przeznaczonej na realizację ww. zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
3.      Podaje się do wiadomości, że w roku 2023 na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu udzielono dotacji w kwocie 210 000,00 zł.


IV. Termin i warunki składania ofert

1.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie określonym w ogłoszeniu pisemnej oferty na realizację zadania. Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2024 r., do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard. Ofertę można również przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.
2.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2024 roku”.
3.      Ofertę należy składać zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XIV/97/16 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard. Druki, na których należy składać oferty dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy www.gmina.stargard.pl oraz www.bip.gmina.stargard.pl.
4.      Ofertę należy wypełnić czytelnie, podane informacje winny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu. Wszystkie pola, tabele, oświadczenia w ofercie powinny zostać wypełnione. Oferta ma zostać podpisana przez osoby uprawnione statutowo bądź upoważnione w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennej wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
5.      W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia nazwiska oraz formuły „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu na każdej stronie dokumentu).
6.      Przy wycenie wolontariatu proszę uwzględnić stawki godzinowe jak poniżej:
-  opieka medyczna, praca trenera: nie więcej niż 50,00 zł za godzinę pracy,
-  prace porządkowe: nie więcej niż 30,00 zł za godzinę pracy.
7.      Do oferty należy załączyć:
1)      aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku,
2)      aktualny statut,
3)      sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres do momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
4)      oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych oraz innych podmiotów,
5)      oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu,
6)      oświadczenie o nieprowadzeniu działalności podmiotu w celu osiągnięcia zysku,
7)      aktualny terminarz rozgrywek – zawodów sportowych – startów,
8)      kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania,
9)      umowy partnerskie lub oświadczenia partnera (w przypadku wskazania partnera),
10)  imienną listę zawodników.


V.  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty


1.      Kryteria wyboru oferty:
1)      wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
2)      przedstawioną przez wnioskodawcę kalkulację kosztów oraz zaangażowanie środków własnych wnioskodawcy;
3)      możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;
4)      dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą;
5)      wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
2.      Wyboru oferty dokonuje Komisja Konkursowa ds. oceny ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2024 roku powołana w trybie zarządzenia przez Wójta Gminy Stargard. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma trybu odwoławczego.
3.      Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stargard oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gmina.stargard.pl (w zakładce ogłoszenia - „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu”) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Stargard: www.gmina.stargard.pl
4.      Termin wyboru oferty: 28 marca 2024 r.
5.      Warunki realizacji zadania publicznego.
1)      Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację zadań publicznych i udzielenie dotacji według wzoru określonego Zarządzeniem Wójta w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Stargard w 2024 roku.
2)      Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
3)      Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Stargard z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 38.24 z dnia 08 luty 2024 r..pdf
Format: pdf, 558.65 kB
Zarządzenie nr 39.24 z dnia 08 luty 2024 r..pdf
Format: pdf, 650.41 kB
Uchwała rozwój sportu.pdf
Format: pdf, 112.68 kB
Wzór sprawozdania SPORT - pdf.pdf
Format: pdf, 288.67 kB
Wniosek SPORT - pdf.pdf
Format: pdf, 247.39 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.