Gmina Stargard

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2024 ROKU

Ocena 0/5

OTWARTY KONKURS OFERT

WÓJT GMINY STARGARD OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2024

I. Konkurs jest ogłoszony na podstawie:
1) art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).
2) Uchwały nr LIII/472/23 Rady Gminy Stargard z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.”

Il. Cel i rodzaj zadania
Celem otwartego konkursu ofert na rok 2024 jest powierzenie zadania w zakresie wspierania rozwoju aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Stargard zgodnie z priorytetami opisanymi w „Rocznym programie współpracy Gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.”
Konkurs obejmuje następujące zadanie: 
Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stargard.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1 . Kwota przeznaczona na dofinansowanie ww. zadania w budżecie Gminy Stargard w roku 2024 wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Kwota dotacji może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Stargard na 2024 rok z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.


IV. Zasady przyznawania dotacji
1.  Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).
2.  Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.
3.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania na druku, którego wzór ustalono w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
4. Kwota przyznanej dotacji może zostać przeznaczona na cele bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, a w szczególności na:
            a) koszty ogólne administracji (zakup artykułów i sprzętu biurowego, koszty prowadzenia księgowości),
            b) nagrody rzeczowe z załączeniem listy kwitującej odbiór nagród lub protokołu przekazania,
            c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do procesu szkoleniowego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
            d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,
            e) koszty związane z transportem (zawody, treningi),
            f) ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych, szkoleń dzieci i młodzieży,
            g) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie (wraz z pochodnymi) prowadzących zajęcia sportowe.
Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: remonty, adaptację pomieszczeń, wydatki inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną, udzielanie pomocy osobom fizycznym i prawnym oraz realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Gminę Stargard, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje zaległych kosztów oraz zakup artykułów spożywczych.
5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadań umowy z zachowaniem formy pisemnej.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 201 8 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
7. Środki finansowe otrzymane w formie dotacji wykorzystane zostaną zgodnie z celem na jaki je uzyskano i na warunkach określonych w umowie.
8. W ramach dotacji będą pokrywane jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest bezpośrednio związane z realizacją zadania.
9. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości do 10% wartości pozycji.
10. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w pkt. 8 i 9 uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

V. Terminy i warunki realizacji zadań
1. Zadania realizowane będą w okresie od dnia 04 kwietnia 2024 r. do dnia 15 grudnia 2024 r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Gminy Stargard.
3. Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w okresie otrzymania dotacji są zobowiązane do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Gminę Stargard.


VI. Termin, miejsce i zasady składania ofert
1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2. Do oferty należy dołączyć:
                  l) Aktualny statut (kopia).
                  2) Wyciąg z właściwej ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta (nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonych przez Starostę Stargardzkiego) oraz ewentualne upoważnienia lub pełnomocnictwa dla osób reprezentujących oferenta. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem.
                  3) Sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
                  4) Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.
3. Druki, na których należy składać oferty dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy https://gmina.stargard.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2024-roku.html?preview= oraz www.bip.gmina.stargard.pl,
4. Ofertę należy wypełnić czytelnie, podane informacje winny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu. Wszystkie pola, tabele, oświadczenia w ofercie powinny zostać wypełnione. Oferta ma zostać podpisana przez osoby uprawnione statutowo bądź upoważnione w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennej wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
5. Oferty o których mowa w pkt. 1 należy składać/przesłać do sekretariatu Urzędu Gminy Stargard  ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 marca 2024 r. do godz. 15 30, (w przypadku przesłania oferty decyduje data wpływu do urzędu). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024”.
6.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru.


VII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Oceny złożonych ofert według kryteriów formalnych oraz merytorycznych dokona, Komisja Konkursowa powołana w trybie Zarządzenia Wójta Gminy Stargard w oparciu o przepisy art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Przewodniczący Komisji Konkursowej w dniu zakończenia oceny złożonych ofert przedstawi Wójtowi Gminy Stargard protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.
3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Stargard po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej
4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. Wójt Gminy Stargard zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
6. Do oceny merytorycznej zostaną skierowane oferty, które spełnią następujące kryteria formalne:
               - oferta złożona została na prawidłowym druku,
               - oferta jest podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, oferta została złożona w określonym terminie, kompletność wypełniania pozycji oferty, sprawozdanie merytoryczne,
               - oferta posiada wymagane załączniki tj.: wyciąg z właściwej ewidencji lub inny dokument (regulamin) potwierdzający status prawny Oferenta (nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonych przez Starostę Stargardzkiego), ewentualne uchwały, upoważnienia lub pełnomocnictwa dla osób reprezentujących oferenta, oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu i przyjęciu warunków konkursu, sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatni rok, kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem.
7. W przypadku braków formalnych, pracownik merytoryczny wzywa podmiot do uzupełnienia oferty w terminie trzech dni od zawiadomienia. Nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych powoduje, że oferta zostaje odrzucona z powodu braków formalnych.
8. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
9. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria merytoryczne:
                  l. Merytoryczna zgodności oferty ze statutem lub innym dokumentem stwierdzającym zakres działalności podmiotu uprawionego - ocena w skali 0-5 pkt.,
                  2. Zgodność merytoryczna oferty z zadaniami wyszczególnionymi w ogłoszeniu o konkursie - ocena w skali 0-10 pkt.,
                  3. Zakres rzeczowy planowanych działań - ocena w skali 0-20 pkt.,
                  4. Efektywność zadania (ilość mieszkańców objętych ofertą) - ocena w skali 0-5 pkt.,
                  5. Realność wykonania zadania, posiadanie przez oferenta niezbędnych do realizacji zadania zasobów kadrowych i rzeczowych - ocena w skali 0-20 pkt.,
                  6. Wysokość wkładu własnego oferenta i jego wiarygodności - ocena w skali 0-20 pkt.
                  7. Rzetelność i realność sporządzonego kosztorysu - ocena w skali 0-10 pkt.
                  8. Rzetelność i realność sporządzonego harmonogramu - ocena w skali 0-10 pkt.
                  9. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadań publicznych - ocena w skali 0-10 pkt.
10. Minimalna ilość punktów, która kwalifikuje ofertę do udzielenia dotacji wynosi 70 pkt.
11 . Stopień spełniania każdego z powyższych kryteriów przez złożoną w konkursie ofertę podlega osobnej ocenie przez każdego z członków Komisji, o której mowa w punkcie I według podanych w pkt 9 kryteriów merytorycznych.

12. Komisja Konkursowa ustala wysokość i sposób podziału dotacji stosownie do oceny wynikającej z przyjętych kryteriów. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów w danym zadaniu.
13. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadomieni zostaną pisemnie. Ponadto informacja o wyborze ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.stargard.pl, na stronie internetowej Gminy www.qmina.stargard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stargard.
14. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
15. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej, warunkiem zawarcia umowy jest przedłożenie korekty oferty oraz danych niezbędnych do przygotowania umowy.


VIII. Warunki realizacji zadania
1. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
2.  Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania końcowego z wykonanego zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.z 2018 roku, poz. 2057).
3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
4. Dotacja nie wykorzystana lub wykorzystana w sposób niezgodny z przeznaczeniem jak również pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


IX. Rozliczenie dotacji i kontrola realizacji zadania publicznego
1. Zlecający zadanie publiczne może dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
            
   1) Stopnia realizacji zadania.
               2) Efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania.
               3) Prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.
               4) Prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

2. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje, wyjaśnienia oraz dowody do sprawozdań z realizacji zadania publicznego.


X.  Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju
Podaje się do wiadomości, że w roku 2023 na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu tego samego rodzaju udzielono dotacji w kwocie 50 000,00 zł.


XI. Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się właściwe przepisy prawa w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Wszelkie inne informacje związane z przyznawaniem dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, tel. 91 561 34 14.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 40.24 z dnia 12.02.2024 r..pdf
Format: pdf, 625.04 kB
Oferta-1 (1).pdf
Format: pdf, 110.33 kB
Umowa-1 (1).pdf
Format: pdf, 158.64 kB
Sprawozdanie-1.pdf
Format: pdf, 105.23 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności