Gmina Stargard
Powróć do: Fundusze pomocowe

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu i obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki w tym m.in.: inwestycje infrastrukturalne a także inwestycje społeczne. 
 
Gminie Stargard na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, decyzją Prezesa Rady Ministrów, udzielono Promes ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na następujące zadania inwestycyjne:
1. Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej we wsiach Witkowo I i Radziszewo oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Strzyżno” wraz z budową zbiornika wody czystej - edycja 1.
2. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w miejscowości Tychowo - edycja 2.
3. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna - edycja 2.
4. Modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel Gmina Stargard - edycja 3 PGR.


Na podstawie wniosku o zmianę inwestycji objętej pierwotnym wnioskiem Gminy Stargard dokonano zamiany zadania z: 
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna na zadanie 
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Tychowo-Święte-Strachocin (obiekt Strachocin) - edycja 2.
 
W ramach 6 edycji PGR uzyskano promesę na realizację zadania pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Koszewko.