Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli
pochmurno
5°C

INFORMACJA W SPRAWIE UTRZYMANIA URZĄDZEŃ WODNYCH, ROWÓW MELIORACYJNYCH

Ocena 0/5


INFORMACJA DOTYCZĄCA 
UTRZYMANIA URZĄDZEŃ WODNYCH (ROWÓW) ROWÓW MELIORACYJNYCH

OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELA

Wójt Gminy Stargard apeluje o podjęcie działań i czynności, mających na celu doprowadzenie do właściwego stanu urządzeń wodnych (rowów), przepustów i rowów melioracyjnych zlokalizowanych na własnych nieruchomościach i gruntach rolnych.

Właściciele gruntów, na których znajdują się urządzenia wodne oraz zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie rowów zobowiązani są do ich utrzymywania oraz powinni pamiętać, że aby urządzenia melioracji spełniały swoje zadania, nie wystarczy samo ich istnienie, muszą być utrzymywane w należytym stanie, oczyszczane w taki sposób, aby zachowana była ich przepustowość. Niewywiązywanie się z tego obowiązku powoduje wyłącznie złe skutki. Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają wtedy nadmiaru wody, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych gruntów. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie. 

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku, w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych i obejmują w szczególności:

- czyszczenie rowów i rurociągów drenarskich,
- wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu,
- wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru wycięcia drzew lub uzyskania zezwolenia od wójta gminy,
- wybieranie namułu z dna koryt rowów oraz usuwanie wszelkich zatamowań,
- naprawy uszkodzonych skarp i dna koryt rowów,
- oczyszczanie osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych i ich naprawy,
- utrzymywanie drożności wylotów rurociągów drenarskich.

Wykonywanie prac utrzymaniowych rowów melioracyjnych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.

Prosimy zatem o podjęcie wszelkich możliwych kroków, których efektem będzie zlikwidowanie potencjalnych zagrożeń. Tylko wspólne zaangażowanie wszystkich właścicieli działek przyległych do rowów przyczyni się do skutecznego rozwiązania problemu zalewania i zminimalizowania zagrożenia podtopień.

Informujemy, że obowiązki utrzymywania właściwej funkcjonalności i drożności urządzeń wodnych, rowów melioracyjnych położonych w granicach prywatnych nieruchomości wynikają z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Zgodnie z art. 188 ust. 1 Prawo wodne utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

W myśl art. 191 ww. ustawy Prawo wodne w przypadku nienależytego utrzymania urządzenia wodnego (np. rowu), którego następstwem jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na wody lub grunty, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych z urzędu lub na wniosek, mając na uwadze, że korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, marnotrawstwa wody lub energii wody, a także nie może wyrządzać szkód, może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi tego urządzenia przywrócenie poprzedniej funkcji tego urządzenia, wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidację szkód. W decyzji, o której mowa wyżej, określa się warunki i termin przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego, wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidacji szkód.

Natomiast obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych wynika wprost z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zgodnie z którym utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Zgodnie z art. 477 pkt 6 i 7 w zw. z art. 479 Prawa wodnego, zarówno zaniechanie przez właściciela obowiązku utrzymywania urządzeń wodnych we właściwym stanie, jak też utrudnianie przepływu wody wrowie, stanowią wykroczenie podlegające karze grzywny, wymierzanej na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 ze zm.).

Właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ oraz właściciele gruntów i nieruchomości sąsiednich są obowiązani umożliwić wejście na grunt w celu utrzymywania tych urządzeń.

Należy także podkreślić, iż powołany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne podmiot - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - nie sprawuje nadzoru nad urządzeniami melioracyjnymi (rowy, drenowanie) występującymi na gruntach rolnych. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie są natomiast Organami prowadzącymi postępowania administracyjne w sprawach:

- braku wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 205 (utrzymanie urządzeń melioracji wodnych) - Dyrektor RZGW w Szczecinie,
- nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, którego następstwem jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na wody lub grunty - Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie.

Jednocześnie przypominamy o dbaniu o stan rowów przydrożnych i przepustów pod zjazdami. Obowiązki te regulują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2024 r. , poz. 320 ze zm.) oraz ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.). Utrzymanie rowów przydrożnych należy do zarządcy drogi, natomiast utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Ponadto informuję, że w odniesieniu do urządzeń wodnych, rowów melioracyjnych, znajdujących się na gruntach prywatnych, nie ma możliwości ich utrzymywania ze środków budżetu gminy, gdyż z tego źródła nie można finansować obowiązków spoczywających na właścicielach prywatnych nieruchomości (działanie takie stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Wobec powyższego, zwracam się z prośbą do właścicieli i użytkowników urządzeń wodnych (rowów), przepustów i rowów melioracyjnych o wywiązywanie się z obowiązku utrzymania ich w należytym stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody.

Pozwoli to uniknąć zalewania posesji oraz szkód wyrządzonych przez wodę.

 

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.