Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
pochmurno
22°C

Z DNIEM 1 LIPCA 2024 RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"

Ocena 0/5

Informacja dla mieszkańców gminy Stargard
dot. PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE”

 

Gmina Stargard ogłasza, że od dnia 01.07.2024 r. uruchomiony zostanie nabór Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla mieszkańców budynków wielorodzinnych z terenu gminy Stargard.
Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wnioskodawcami mogą być mieszkańcy budynków wielorodzinnych z terenu gminy Stargard, tj. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy Stargard, zwanych w dalszej części Beneficjentami końcowymi.
W przypadku współwłasności lub wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego Beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli lub uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia.

I.  Wnioski składać mogą beneficjenci końcowi uprawnieni do jednego z trzech poziomów dofinansowań:

1).  Beneficjenci końcowi uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część 1 Programu)

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000,00 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego  do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będącą przedmiotem dofinansowania:
a)      stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,
b)      ustalonym:
- zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
     oraz
-  na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub  wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższych o wieszczeniach ministra,
c)   z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
d)    niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych  i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazanym w odpowiednim dokumencie.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a)-d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji:
Intensywność dofinansowania wynosi do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, lecz nie więcej niż 16 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

2). Beneficjenci końcowi uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania (Część 2 Programu)

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki: 
a)      posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego  do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
b)      przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
- 1894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 2651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej  za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji:
Intensywność dofinansowania wynosi do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, lecz nie więcej niż 27 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

3). Beneficjenci końcowi uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania (Część 3 Programu)

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
a)      posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego  do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
b)      przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska nie, nie przekracza kwoty:
- 1090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym na wniosek beneficjenta przez wójta (lub upoważnionego przez niego pisemnie pracownika urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej), zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym dochodzie na jednego członka w gospodarstwie domowym, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej  za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji:
Intensywność dofinansowania wynosi do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, lecz nie więcej niż 41 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

II.    Dofinansowanie można przeznaczyć na następujące rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
a)      zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepła Mieszkanie”, do celów ogrzewania lub ogrzewania ciepłej wody użytkowej (dalej cuw) lokalu mieszkalnego albo
b)      podłączenie lokalu mieszkalnego do istniejącego efektywnego źródła ciepła w budynku,

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się więcej niż jednego elementu z zakresu):
c)      demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej oraz przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
d)      zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
e)      zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
f)       dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

III.    W ramach programu istnieje możliwość otrzymania dofinansowanie na przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą Stargard.
Czas na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć daty  31.08.2025 r.
(W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na realizację przedsięwzięcia może ulec przedłużeniu o 30 dni).

IV.   Beneficjenci końcowi prawidłowo wypełnione wnioski mogą składać w Urzędzie Gminy Stargard przy ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard w Biurze Obsługi Interesanta
w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w  Punkcie konsultacyjno-informacyjnym, w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 – 19.00  (pok. 304, III piętro) lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie na realizację programu.

V.    Szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Stargard.

VI. Szczegółowych informacji na temat programu, można uzyskać w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Gminy Stargard (III piętro, pok. 304), w każdy poniedziałek w godz. 9:00-19:00, oraz telefonicznie pod numerem 534 175 418 (tylko w poniedziałki w  godz. 9:00-19:00).
Zapytania można przesyłać również na adres e-mail: gmina.stargard.pki@gmina.stargard.pl

W załącznikach pliki do pobrania.

                                

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.